ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල ‍සේවක සේවයේ III  වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම

සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම.

 

 • වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පවතින කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු සඳහා නිලධරයන් බඳවා ගැනීමට ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ප්‍රකාරව අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
 • ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල අනුව කුසලතාව මත සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්, පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පත් කරනු ඇත.
 • වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පවත්නා පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 8 වගුව මඟින් දැක්වේ. පත් කරනු ලබන සංඛ්‍යාව හා පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන දිනය පත්වීම් බලධරයා විසින් නිශ්චය කරනු ලැබේ. කිසියම් ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් හෝ ඇබෑර්තු සියල්ලම හෝ නොපිරවීමට පත්වීම් බලධරයාට බලය ඇත.
 • වැටුප:- අංක 03/2016 හා 02.25 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව, කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II හා I  වන ශ්‍රේණිවලට අදාළ මාසික වැටුප් පරිමාණය PL 1-2016 – ඒ රු. 24,250-10 X 250-10 X270-10X300-12X330-36,410 වේ. රු. 27,020/- න් ඔබ්බට යාම සඳහා II වන ශ්‍රේණියට උසස් වීමද රු.29,750/- න් ඔබ්බට යාම සඳහා I වන ශ්‍රේණියට උසස් වීමද, රු. 32,780/- න් ඔබ්බට යාම සඳහා විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් වීමද ලබා ගත යුතුය. එම චක්‍රලේඛ යෙහි II වන උපලේඛනයේ සඳහන් පරිදි ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.
 • මෙම පත්වීම විශ්‍රාම වැටුප් සහිතය. තනතුරට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයකට නිලධාරීන් යටත් විය යුතුය.
 • පළමු පත්වීම ලැබූ සේවා ස්ථානයේ අවම වශයෙන් වසර 03ක් අනිවාර්යෙන්ම සේවය කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත් පත්කිරීම් බලධරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන යම් සුවිශේෂී හේතූන් මත එම කාලය අවසන් වීමට පෙර යම් නිලධාරියෙකු මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්. පත්කිරීම් බලධරයා හට ඒ සඳහා බලය ඇත.
 • සුදුසුකම් :- කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් අදාළ වේ.

(අ)  ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකු විය යුතුය.

(ආ) අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා අවුරුදු 45ට නොවැඩි විය යුතුය. දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ සිටින ස්ථිර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම්ලාභීන් සඳහා උපරිම වයස්  සීමාව බලපානු නොලැබේ.

(ඇ) යහපත් චරිතයකින් සහ මනා සෞඛ්‍යකින් යුක්ත විය යුතුය.

(ඈ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේ දී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනක දී යටත් පිරිසෙයින්        සම්මාන දෙකක් ඇතුළුව විෂයයන් හයක් සමත්ව තිබීම.

(ඉ) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි V වෙනි පරිච්ඡේදය අනුව රජයේ සේවයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්තෙකු නොවිය යුතුය.

සෑම අයදුම්කරුවෙකුම තනතුරට අදාළ සියලු සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන දිනයේ හෝ ඊට පෙර හෝ සම්පූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

 • අයදුම්පත් කැඳවීම

පහත වගුවේ  සඳහන් පරිදි පවතින කාර්යාල සේවක සේවයේ දක්වා ඇති තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

 

     අමාත්‍යාංශය

තනතුර

පුරප්පාඩු ගණන

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

 

කාර්යාල කම්කරු

 

 05

 

 

 • ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය :-

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය මත අයදුම්කරුවන්ගේ මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනයේ දී ම පැවැත්වෙන ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක දී අයදුම්කරුවන් ලබා ගන්නා ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිවෙල තරයේ ම අනුගමනය කරමින් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් කාර්යාල සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය විමට කැමති භාෂා මාධ්‍ය පැහැදිලිව අයදුම්පතෙහි සඳහන් කළ යුතු අතර ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය එම භාෂා මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.

ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී ලකුණු ලබා දෙන පරිපාටිය පහත වගුවේ පරිදි වේ.

නිර්ණායක ලකුණු
තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද

(උපරිම වසර පහක් සඳහා සලකා බලනු ලැබේ)

10
සන්නිවේදන හැකියාව 5
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත්ව තිබීම 5
අ.පො.ස. සා/ පෙළ විභාගයේ දී ගණිතය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, දෙවැනි රාජ්‍ය භාෂාව සහ වෙනත් රාජ්‍ය භාෂා සඳහා සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම.

(උපරිම විෂයන් 5ක් සළකා බලනු ලැබේ)

10
පෞරුෂය 5
බාහිර ක්‍රියාකාරකම් (ක්‍රීඩා හා සමාජ සේවා යනාදිය) 5
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී දක්වන කුසලතා 10
මුළු ලකුණු 50

 

සටහන

තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පිළිගත හැකි සහතික මඟින් සනාථ කළ යුතුය. එම සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැදවන අවසාන දිනට වලංගු විය යුතුය

 • ඉල්ලුම් පත්‍රය පිරවීමේ දී ඉතා සැළකිලිමත්ව නිරවද්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතුය. සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ දී යම් අපේක්ෂකයෙකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවහොත් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහුගේ / ඇයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කළ හැකිය. අයදුම්කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරක් ඕනෑම අවස්ථාවක අසත්‍ය බව පෙනී ගියහොත් හෝ ඔහු / ඇය රජයේ සේවයෙන් පහකිරීමට පිළිවන.
 • නියමිත ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කල යුතුය. ඊට අනුකූල නොවන හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර නොමැති අසම්පූර්ණ තත්ත්වයේ පවතින අයදුම්පත්‍ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නිසි පරිදි අයදුම් පත්‍ර සම්පූර්ණ නොකිරීමෙන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරාගත යුතුය.
 • අයදුම්පත්‍ර බහා එවන කවරයේ වමත් පස ඉහල කෙළවරේ “කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම යන්න සඳහන් කරන්න.
 • මේ සමග අමුණා ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුව තමන් විසින්ම සකස් කරන ලද අයඳුම්පත් 2018.09.06 වන දිනට පෙර ලේකම්, වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, නො.11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට කටයුතු කරන්න.
 • මෙම නිවේදනයේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් ඉල්ලුම් කර ඇතැයි යන පූර්ව නිගමනය මත නියමිත දිනට හෝ එදිනට පෙර හෝ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු අයදුම්කරුවන් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. එහෙත් එසේ කැඳවීම අයදුම්කරු මෙම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සළකනු  නොලැබේ. අයදුම්කරුවන්  සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැදවා නිවේදනය අනුව සුදුසුකම් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේ අවශ්‍ය සුදුසුකම් නොමැති බව අනාවරණය වුවහොත් එම අයගේ අපේකෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැබේ.
 • අපේක්ෂකයින්ගේ අනන්‍යතාව සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වලින් එකක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 1. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පත
 2. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය.
 • මෙහි සඳහන් නොවන යම් කරුණක් වෙතොත්, ඒ සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තිරණය කරනු ඇත. සියලුම අයදුම්කරුවන් මෙම නිවේදනයේ සඳහන් පොදු නීතිරීති අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත.

                                                                                          ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නියෝග පරිදි,

                                                                                          ඉංජි. එන්.ඒ. සිසිර කුමාර

 ලේකම්

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

 

 

2018 අගෝස්තු මස 16  වැනි  දින
වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී.

 

අයදුම්පත්‍රය බා ගත කිරීම සදහා

add site