දැන්වීමයි.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට

බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම.

0.1 වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ දැනට පවත්නා රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ප්‍රකාරව පහත දැක්වෙන සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

2.0 රියදුරු පුරප්පාඩු 08 ක් පවතින අතර, පත් කරනු ලබන සංඛ්‍යාව හා පත්වීම් ක්‍රියාත්මක වන දිනය පත්වීම් බලධරයා විසින්     නිශ්චය කරනු ලැබේ. කිසියම් ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් හෝ ඇබෑර්තු සියල්ලම හෝ නොපිරවීමට පත්වීම් බලධරයාට බලය ඇත.

3 .0  අවශ්‍ය සුදුසුකම්

3.1       අධ්‍යාපන සුදුසුකම් :-

අධ්‍යයන පොදු සහතිකපත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී යටත් පිරිසෙන් සිංහල/දෙමළ භාෂාව ඇතුළුව සම්මාන දෙකක් සහිතව විෂයන් හයක් සමත් වී තිබීම.

3.2       වෘත්තීය සුදුසුකම් :-

පෞද්ගලික / කුලී රථ සහ තාර බර හොණ්ඩර 24ට අඩු ස්ටේෂන් වැගන් රථ පැදවීම පිළිබඳව මෝටර් රථ  ප්‍රවාහන කොමසාරිස්  ජනරාල් විසින් නිකුත් කල වලංගු මෝටර් රථ පැදවීමේ බලපත්‍රයක් ලබා තිබීම.

3.3       මහා මාර්ග නීති සංග්‍රහය පිළිබඳව මනා දැනුමක් තිබිය යුතුය.

මෝටර් යාන්ත්‍රික විද්‍යාව පිළිබඳ මූලික දැනුම.

3.4       පළපුරුද්ද :-

වාහන රියදුරකු වශයෙන් වසර තුනක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. (පළපුරුද්ද සහතික මඟින් සනාථ කළයුතුය.)

3.5       කායික සුදුසුකම් :-

අවම උස අඩි 05ක් විය යුතුය.

දිවා කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ දී සේවයේ යෙදීම පිණිස ශාරීරික වශයෙන් සුදුසු තත්ත්වයක සිටිය යුතු අතර, මනා ඇස් පෙනීමක් තිබිය යුතුය. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද විධිමත් සහතිකයක් මඟින් ඒ බව සනාථ කල යුතුය.

4.0       වෙනත් සුදුසුකම් :-

4.1       ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

4.2       අයදුම්කරු විශිෂ්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.

4.3       අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයේ සඳහන් දිනට අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

4.4       තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍ර භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු හා අවුරුදු 45 ට නොවැඩි විය යුතුය. දැනටමත් රජයේ සේවයේ යෙදී සිටින ස්ථිර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම්ලාභීන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාව බලපානු නොලැබේ.

5.0       වැටුප් පරිමාණය – මෙම තනතුරට හිමි මාසික වැටුප් පරිමාණය රු.25,790-10X270-10X300-10X330-12X350-38,990/- (2016.02.25 දිනැති රා.ප.ච. අංක 3/2016 අනුව)

6.0       විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳව රජය විසින් ඉදිරියේ දී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයකට යටත් වියයුතුය.  තවද, පත්වීම ලැබූ සේවා ස්ථානයේ අවම වශයෙන් වසර 03ක් අනිවාර්යයෙන්ම සේවය කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත් පත් කිරීම් බලධාරියා විසින් තීරණය කරනු ලබන යම් සුවිශේෂී හේතූන් මත එම කාලය අවසන් වීමට පෙර යම් නිලධාරියෙකු මාරු කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, පත් කිරීම් බලධරයා හට ඒ සඳහා බලය ඇත.

7.0       මේ සමඟ අමුණා ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුව තමන් විසින් සකස් කරන ලද අයදුම්පත්වල අදාල තොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් කර 2018-06-26 දිනට පෙර ලේකම්, වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, නො.11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට කටයුතු කරන්න.

8.0       නියමිත ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකූලව අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට අනුකූල නොවන හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර නොමැති අසම්පූර්ණ තත්ත්වයේ පවතින අයදුම්පත්‍ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නිසි පරිදි අයදුම්පත්‍ර සම්පූර්ණ නොකිරීමෙන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරාගත යුතුය.

9.0       අයදුම්පත් බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහල කෙළවරේ  “රියදුරන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත” යන්න පැහැදිලිව සඳහන් කල යුතුය.

10.0     රාජ්‍ය/ පළාත් රාජ්‍ය/ රාජ්‍ය සංස්ථා සේවයේ නියුතු අයදුම්කරුවන් තම ආයතන ප්‍රධානියා මඟින් අයදුම්පත සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

11.0     අයදුම්කරුවන් වෘත්තීය පරීක්ෂණයකට හා සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරික්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතු වේ.

11.1     අයදුම්පත් සමඟ සහතිකවල ඡායා පිටපත් එවිය යුතු අතර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඉංජි. එන්.ඒ. සිසිර කුමාර
ලේකම්
වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය.

2018 ජූනි මස 04  වැනි දින,
වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

අයදුම්පත්‍රය බාගතකීරිම සදහා

අයදුම්පත්‍රය                    add site

සම්පූර්ණ අයදුම්පත්‍රය  add site