වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය ලිපිකරු තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය.

SCAN0000

Activities performed during 2016

Irrigation Department with the cooperation of IMD held a work on 21st March 2016 for celebrating world water day.

d1  d2

Irrigation Department with guidance of Hon. Minister of Irrigation Gamini VijIth Wijayamuni Soysa donated food & other necessities for the people who were affected by the flood occur in Kalani River at the mid of May 2016.